KK07s første vedtægter blev godkendt generalforsamlingen onsdag 13 august 2008.

Senest revideret ved generalforsamlingen 22/8 2019

VEDTÆGTER

§ 1 Navn og formål

Foreningens navn: Karup Kølvrå Boldklub af 2007
Signatur: KK07
Hjemsted: Viborg Kommune
Adresse: Klubhuset, Lyngvej 25, Kølvrå, 7470 Karup
Spillepladser: Karup og/eller Kølvrå
Spilledragt: Sorte benklæder, lysblå trøjer.
Der kan kun afviges fra disse retningslinier, hvis afvigelsen er godkendt af bestyrelsen på et ordinært møde.

Foreningens formål er at danne et fodboldmæssigt fællesskab i Viborg kommunes Karup/Kølvrå-område med det sociale sigte at give kommunens unge et godt og konstruktivt sted at mødes.

§ 2 Organisation

Klubben er organiseret som følger:

1. Generalforsamlingen (GF) som er klubbens øverste myndighed.
Klubbens vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

2. Bestyrelse (B) som består af klubbens valgte formand – næstformand – kasserer og sekretær
Samt 1 – 3 bestyrelsesmedlemmer
B koordinerer retningslinier for klubbens daglige virke.
B afholder møde mindst 1 gang i kvartalet.
B fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 3 Myndighed

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.
Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver i forbindelse med arrangementer, der gælder klubben som helhed, såsom sportsfester og lignende.
Bestyrelsen kan i sygdomstilfælde – samt i andre specielle tilfælde – ændre kontingentet for et medlem.

§ 4 Medlemsforhold

Aktive medlemmer: Alle der opfylder DIF’s amatørbestemmelser, kan optages.
Passive medlemmer: Enhver kan optages.

Optagelse: Sker ved henvendelse til bestyrelsen af klubben. Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelse samt informerer om at klubbens vedtægter kan hentes på nettet.
Udmeldelse: Sker ved løbende opdatering af medlemslisten eller ved henvendelse fra en anden klub.

Arrangementer: Alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har adgang til klubbens arrangementer.

§ 5 Kontingent

Medlemskontingentet opkræves af kasseren og indbetales på klubbens bankkontonummer.
Kontingent for passive medlemmer opkræves af kasseren.
Restance på 2 måneder for såvel aktive som passive medlemmer kan medføre udelukkelse fra KK07 samt fra andre foreninger under DIF.

Et medlem, der grundet restance har været slettet af medlemslisten, kan efter betaling af restancebeløbet, på ny søge medlemskab.

§ 6 Valg til bestyrelse

Ethvert medlem, der er fyldt 18 år er valgbar til bestyrelsesposter. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år, ligeledes har én af forældrene til medlemmer under 14 år stemmeret og er valgbar. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter afholdt generalforsamling. Funktionerne formand, næstformand, kasserer og sekretær skal dog som minimum bestrides af tre personer. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Øvrige valg sker for 2 år. Suppleanter, der indtræder i poster, hvor valgperioden er 2 år fortsætter perioden ud.

§ 7 Generalforsamlinger

Foreningen afholder generalforsamling 1 gang årligt inden 1. september med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Kontingentsatser
5. Forelæggelse af budget.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af bilagskontrollant
10. Eventuelt.

Bemærkning: Eventuelle forslag skal være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i foreningen skal ske:
- når bestyrelsen (B) finder det nødvendigt.
- når 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne eller dagsorden.

§ 9 Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til enhver generalforsamling i foreningen skal ske mindst 1 måned forud.
Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling skal indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen offentliggør indkomne forslag senest 8 dage før generalforsamlingen ved opslag. Lovligt indvarslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal.

§ 10 Afstemninger

Alle kontingentbetalende medlemmer har fra det fyldte 14. år stemmeret ved foreningens generalforsamling, hvor han/hun er medlem.
Ligeledes har én af forældrene til et medlem under 14 år stemmeret.
Almindeligt stemmeflertal er gældende for de forslag, der i henhold til dagsordenen forelægges. Ved stemmelighed forkastes forslaget.
Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer forlanger det før afstemningen.

§ 11 Økonomi

Regnskabsåret er fra 1/8 til 31/7
Bestyrelsen er ansvarlig for eget regnskab, og at dette afvikles i overensstemmelse med bestyrelsen budget.

§ 12 Opløsning

Foreningen kan ikke opløses, såfremt 20 af de aktive medlemmer stemmer for dens forbliven på en ekstraordinær generalforsamling.
Foreningens midler og ejendele deponeres ved foreningens opløsning hos kommunalbestyrelsen og må kun udleveres til en ny klub med samme formål.