Generalforsamling i KK07 22 august 2023

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:

1. Valg af dirigent og referent
Charlotte Westphal valgt dirigent
Referent: Morten Vindberg

2. Formandens beretning
Formanden gennemgik de sportslige resultater i klubben i efteråret 2022 og foråret 2023.
Det er overall gået meget fint. Førsteholdet rykkede i efteråret op i serie 3, hvor holdet i foråret gjorde det flot; bl.a. med en sejr over lokalrivalerne fra AIF.
Frederik Dahlgaard har i den forløbne periode rundet sin førsteholdskamp nummer 200, mens Thomas Howard Jensen fik scoret sit mål nummer 50.
Andetholdet, der i efteråret var et 7/11 er via stor spillertilgang blevet til et serie 5, hvor det i foråret gjorde det solidt.
Også kvindeholdet, ledet at Mette Opel, har opnået både sportslig og medlemsmæssig fremgang, og matcher nu fint hold, man tidligere tabte stort til.
På ungdomssiden er udviklingen positiv. Både på pige- og drengesiden har man kunnet udvidet til to hold, således at man nu har over 30 børn.
Der blev i november holdt afslutningsfest med uddeling af priser.
Årets fighter blev Svenning Jeppesen
Årets topscorer: Thomas Howard Jensen
Årets fidus i serie 4: Christoffer Storgaard
Årets fidus i 7/11: Daniel Tipsmark
Årets udvikling: Bjørn Lassen
Årets damespiller: Freja Laursen
Året fidus hos damerne: Cecilie Reichenbach
Vi har haft frivillige til både Karup Å og Tange Sø festival, hvilket har givet indtjening på over 40.000 kr.
Julestævnet i Jethallen blev genoptaget efter Covid 19 pause. Stor tak til Charlotte Westphal og Hans Pedersen for deres store arbejde i denne forbindelse.
På sponsorsiden er der kæmpet for at skaffe nye sponsorer, dog ikke med så vellykket resultat, som man havde ønsket, så det er et område bestyrelsen vil have ekstra fokus på det kommende år.
Der var ingen indvendinger imod beretningen, som med applaus blev godkendt.

3. Regnskabsaflæggelse.
Rasmus Buus fremlagde for en fraværende kasserer Stefan Lohmann
Underskud på perioden er 57.206 kr.
Der har været større udgifter til trænere.
Spillertøj har været dyrere end tidligere
Forventer stigende indtægt via forhøjede priser på kioskpriserne.
Kontingentpriser er uændrede
Bestyrelsen forventer stigende indtægter på sponsor-siden
Klubbens indestående er ca. 68.000 kr.
Generalforsamlingen efterlyste budget og regnskab for sidste periode.
Tilskud/indtægter fra KK07s venner bør ikke forekomme på budgettet.
Regnskabet blev taget til efterretning af generalforsamlingen, som dog udtrykte en vis bekymring for fremtiden på baggrund af de foreliggende tal

4. Kontingentsatser
Ingen ændringer

5. Forelæggelse af budget.
Bestyrelsen opfordres til at søge tilskud fra kommune og fonde.

6. Behandling af indkomne forslag.
Ingen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Cecilie Reichenbach genvalgt
Simon Kvist nyvalgt
Trine Reichenbach nyvalgt
Morten Sørensen nyvalgt

8. Valg af suppleanter
Hans Pedersen første suppleant og Mikkel Westphal anden suppleant

9. Valg af bilagskontrollant
Søren Mogensen genvalgt

10. Eventuelt.
Søren Mogensen roste klubben for de sportslige resultater og påpegede det meget positive i, at det ikke var noget problem at finde nye bestyrelsesmedlemmer.


Den nye bestyrelse har efterfølgende konstitueret sig med:

Cecilie Reichenbach som formand,
Daniel Tipsmark som næstformand,
Svenning Jeppesen som kasserer,
Trine Reichenbach som sekretær og
Rasmus Buus, Simon Kvist og Morten Sørensen som menige medlemmer af bestyrelsen.
Hans Pedersen of Mikkel Westphal er suppleanter