1. Valg af dirigent

Søren Mogensen blev foreslået og valgt.

2. Formandens beretning


Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen

3. Regnskabsaflæggelse

Jakob Kronborg fremlagde regnskabet der efterfølgende blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Kontingentsatser

Betyrelsen vil evaulere på forsøget med et enhedskontingent på 300 kroner pr. halvsæson for alle. Generalforsamlingen gav betyrelsen bemyndigelse til at vende tilbage de kontingentsatser der blev vedtaget på generalforsamlingen I 2012, hvis dette skønnes nødvendigt.

5. Fremlæggelse af budget

Jakob Kronborg fremlagde budgettet der efterfølgende blev godkendt af generalforsamlingen.

6. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen forslag indkommet.

7. Valg af formand og sekretær (ulige årstal)

Günter Krauss blev foreslået og valgt som sekretær.
Der kunne I første omgang ikke vælges en formand for en to-årig periode, derfor afholdes I løbet af et par uger ekstraordinær generalforsamling for valg af ny formand; eventuelt kun for en et-årig periode.

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Winnie Nielsen og Henrik Poulsen blev foreslået og valgt

9. Valg af suppleant

Bent Lundsberg blev valgt

10 Valg af revisor
Charlotte Westfahl blev genvalgt


11 Eventuelt.
Der blev spurgt ind til og udtrykt kritik af bestyrelsens og sportsudvalgets måde at ændre på ledelsen af klubbens serie 6 hold. Bestyrelsen anerkendte at ændringen på holdlederpladsen kunne have været håndteret bedre.