“KK07s Venner” blev dannet på en stiftende generalforsamling 10 november 2014.

På den ordinære generalforsamling 10 februar 2016 blev foreningens vedtægter justeret en smule, så de nu ser således ud:

§ 1: Navn og hjemsted.
Foreningens navn er KK07’s Venner.
Foreningen, som er stiftet i 2014, er hjemmehørende i Karup/Kølvrå i Viborg Kommune.

§ 2 Formål. Støtteforeningens formål er at yde økonomisk støtte til KK07 efter evne og ved anmodning fra KK07. For at opfylde formålet gennemfører støtteforeningen sociale ak tiviteter for egne medlemmer samt andre overskudsbærende aktiviteter iværksat af bestyrelsen
Stk. 2: Støtteforeningens formål er almennyttigt, da foreningen gennem sine aktivite ter skaber grundlag for at støtte KK07, hvorimod det ikke er et formål at fremme med lemmernes økonomiske interesser.

§ 3 Støtteforeningens organisatoriske selvstændighed
Stk. 1: Støtteforeningen er en selvstændig juridisk enhed. Støtteforeningen støtter KK07 aktiviteter, men har ingen indflydelse på ledelsen af KK07. Ligeledes har KK07 ́s bestyrelse eller medlemmer ingen indflydelse på ledelsen af KK07 ́s Ven ner.

§ 4 Medlemsforhold
Stk. 1: Som medlemmer af støtteforeningen kan alle interesserede optages, blot disse er fyldt 40 år. Bestyrelsen kan dog afslå en anmodning om medlemskab, hvis saglige grunde måtte taler herfor.
Stk. 2: Udmeldelse sker til kassereren til næstkommende kontingentperiode, der gives ikke refusion. Ved kontingentrestance ud over 3 mdr. slettes medlemskabet automa tisk. Bestyrelsen kan midlertidigt eller fuldstændigt udmelde et medlem, hvis denne ved ord eller handling ses at skade KK07 eller KK07 ́s Venner. Er medlemmet uenig i udmeldelsen, kan sagens indbringes for Generalforsamlingen
§ 5 Kontingent
Stk. 1: Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og er gældende for det kommende år. Kontingentperioden er 1. januar til 31.december
Stk. 2: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger opkrævningsformen.
Stk. 3: Medlemmer kan ikke deltage i medlemsarrangementer, hvis der ikke er betalt
kontingent.
§ 6 Ordinær generalforsamling
1 af 5
Stk. 1: Generalforsamlingen er støtteforeningens øverste myndighed i alle anliggender.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved opslag i KK07 ́s kampprogram – hvis relevant, samt på Støtteforeningens FB, samt på E-mail til medlemslisten, har et medlem ikke adgang til disse muligheder er det med lemmets eget ansvar at sikre en anden kommunikationsform. Eks. telefonisk med et siddende bestyrelsesmedlem.
Stk. 4: Indkaldelsen skal indeholde tid og sted samt relevante oplysninger om særlige dagsordens punkter, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Endelig dagsorden opslås på KK07 ́s Venners FB senest 1 uge før generalfor samlingen samt ved klubhuset i Kølvrå.
Stk. 4: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Valg af 2 stemmetællere, hvis første opgave er i samarbejde med kassereren, er
at fastslå antal stemmeberettigede deltagere
3) Formandens beretning
4) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år 5) Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år
6) Valg til bestyrelsen
a) Valg af formand (i lige år)
b) Valg af kasserer (ulige år)
c)Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 2 i lige år og 1 i ulige år d) Valg af en suppleant
7) Valg af en bilagskontrollant 8) Indkomne forslag
9) Eventuelt
Stk. 5: Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der har betalt kontin gent senest 4 uger før generalforsamlingen.
Stk. 6: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Stk. 7: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 8: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslut ning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §§ 11 og 12. Ved personvalg er

den valgt, der opnår flest stemmer.
2 af 5
Stk. 9: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der har betalt sit kontingent senest den 1. januar i pågældende år.
Stk. 10: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skrift lig afstemning. Hvis et medlem anmoder om skriftlig afstemning, skal dette efterkommes.
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når der skønnes be hov herfor.
Stk. 2: Endvidere kan minimum en femtedel af foreningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begære afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling med angivel se af de punkter, der kræves behandlet.
Stk. 3: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 2 ugers var sel. Såfremt indkaldelsen sker på baggrund af medlemskrav herom, skal den ekstraor dinære generalforsamling afholdes inden 6 uger efter der er fremsat krav.
Stk. 4 Dagsordenen indeholder alene de nødvendige punkter jævnfør §4 Punkt 1), 2), og 8)
§ 8 Bestyrelsen
Stk. 1: Bestyrelsen består af fem medlemmer.
Stk. 2: Bestyrelsen varetager støtteforeningens daglige ledelse. KK07 kan ansøge om støtte, men det er støtteforeningens bestyrelse, som beslutter hvilke formål i KK07, der støttes.
Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Formanden og to bestyrelsesmedlem mer afgår i lige år, og kassereren og et bestyrelsesmedlem afgår i ulige år. Der vælges to suppleant for et år ad gangen, det forventes at disse tager en aktiv rolle og deltager i bestyrelsesmøde med videre.
Stk. 4: Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, hvor efter den øvrige bestyrelse fordeler opgaver og titler imellem sig. Der skal således vælges en næstformand og en sekretær, der ved behov substituerer henholdsvis formand og kas serer
Stk. 5: Økonomiske dispositioner og andre aftaler kan ikke foretages af enkelt-personer

uden forudgående skriftlig hjeml hertil af et flertal i bestyrelsen.
Stk. 6: Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker med mindst 7 dages varsel eller efter en kalenderliste bestemt af bestyrelsen. Er varslet overholdt er den tilstedeværende be styrelse beslutningsdygtig hvis mindst 3 medlemmer er til stede, og en af disse er en ten formand eller kasserer.
3 af 5
Stk. 7: Bestyrelsens møder er principielt lukkede, øvrige aktører kan dog inviteres til deltagelse af et flertal af bestyrelsen, mødereferaterne er altid til rådighed for general forsamlingen.
Stk. 8: Nødsituationer, eks. begravelser, runde fødselsdage samt andre begivenheder som et bestyrelsesmedlem bliver bekendt senere end sidste bestyrelsesmøde og som måske fordre handling: Den siddende bestyrelse beslutter samtidig med konstituerin gen hvordan man håndterer disse situationer. Beslutningen samt dens budget lægges i referatmappen til anvendelse ved behov.
§ 9 Regnskab og revision
Stk. 1: Støtteforeningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2: Kassereren udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgø relse over driften samt status. Dette regnskab gennemgås og forelægges bestyrelsen ved sidste møde før Generalforsamlingen hvor der også aftales et budget og kontingent forslag. Regnskabet skal efterfølgende godkendes af generalforsamlingen.
Stk. 3: Der vælges en bilagskontrollant for 2 år ad gangen, denne gennemgår regn skabet forud for fremlæggelse, kontrollanten giver regnskabet sin påtegning og er ge neralforsamlingens garant for at regnskabet er lovmæssigt korrekt og dispositionerne rimelige. Revisoren har til hver en tid ret til at påse bogføring og beholdning.
§ 10 Tegningsret og hæftelse
Stk. 1: Støtteforeningen tegnes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan foretage alle dispositi oner, dog kan der ikke foretages køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller opta ges lån. Bestyrelsen er ansvarlig for at der ikke bestilles eller købes ydelser, for hvilke der ikke er dækning før erhvervelsen.
Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage di spositioner på vegne af støtteforeningen.
Stk. 3: Der påhviler ikke støtteforeningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler støtteforeningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.


KK07s Venners bestyrelse 2023:

Formand: Bent Lundsberg. Stadionvej Karup- E-mail: bent.lundsberg@mail.dk – 24791584
Kasserer: Jan Nos, Drakenvej 25, mobil: 20724131
Sekretærer: Claus Christiansen
Øvrige medlemmer: Else Schiermer og Jesper Jacobsen


KK07s Venner