“KK07s Venner” blev dannet på en stiftende generalforsamling 10 november 2014.

På den ordinære generalforsamling 10 februar 2016 blev foreningens vedtægter justeret en smule, så de nu ser således ud:

§ 1: Navn og hjemsted.
Foreningens navn er KK07’s Venner.
Foreningen, som er stiftet i 2014, er hjemmehørende i Karup/Kølvrå i Viborg Kommune.

§ 2 Formål. Foreningens formål er at skabe et godt socialt netværk omkring KK07 og støtte det arbejde der foregår i klubben.

§ 3 Medlemskab og eksklusion.. Et medlem kan kun optages fra det kalenderår han/hun fylder 50 år.

Stk. 1: Som medlemmer kan optages alle, fra det kalenderår han/hun fylder 40 år.

Stk. 2: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis den finder grund hertil.

§ 4 Foreningens aktiviteter. Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som bestyrelsen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.

§ 5: Ledelse.
Foreningen ledes af bestyrelsen, der består af formanden samt yderligere 6 medlemmer. Bestyrelsen fordeler opgaver og ansvar imellem sig.
Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer på lige år. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige år.
Der vælges ikke suppleanter.

§ 6: Kontingent.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, som efterfølgende skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 7: Medlemsforhold.
Foreningens medlemmer og ledelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med sin formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8: Generalforsamling.
Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i januar/februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden.

Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3: Fremmødte medlemmer, der er fyldt 50 år, og som har været medlem af foreningen i mindst 21 dage, har stemmeret og er samtidig valgbare til foreningens bestyrelse.

Stk. 4: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal, dog kræves der mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer til ændring af disse vedtægter.

Stk. 5: Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 9: Dagsorden.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Formanden aflægger ledelsens beretning samt planer for det kommende år.
4. Forelæggelse af foreningens årsregnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelse
7. Evt.

§ 10: Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller flertallet i bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 50% af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 11: Bestyrelsens beslutningsdygtighed.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmerne er til stede. Ved økonomiske beslutninger ud over den daglige drift skal hele bestyrelsen være til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 12: Opløsning.
Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, hvis 2/3 af de afgivne stemmer på en Ekstraordinær Generalforsamling, stemmer herfor.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder klubbens midler fodboldklubben KK07.


KK07s Venners bestyrelse 2019:

Formand: Bent Lundsberg. Torvet 4, Kølvrå E-mail: bent.lundsberg@mail.dk – 97102216 / 24791584 80
Kasserer: Claus Madsen
Sekretærer: Claus Madsen og Claus Christiansen
Øvrige medlemmer: Per Christensen, Bjørn Andersen og Rosa Hansen


KK07s Venner