Mødereferat Generalforsamling KK07

Mødested: Klubhuset, Lyngvej 25, Karup Dato for møde: 17. august 2021
Referent: Michael Højbjerg Udgivet: 19. august 2021

Pkt
Emne
0. Åbning af mødet
Formanden bød alle velkommen til generalforsamlingen.
Der var 15 personer mødt op.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Charlotte Westphal, der blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten fandt at mødet var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

Til referent valgtes Michael Højbjerg og til stemmetællere Lasse Højgaard.

2. Formandens beretning
Ved formanden Winnie Nielsen.

Opstart af børnefodbold blev udsat, grundet corona, til august 2020. Men der kom hele 20 børn i alderen 3-6 år! Primært ”Leg-med-bold”. Trænerteam Henrik og mig. Vi fik desuden sponsoreret et antal EM-bolde fra Uefa, igennem DBU.

6-9 år holdet havde kun 6 barn, træner Chris Dohn. Første turnering gik ikke så godt, dernæst blandet. Man ville dog gerne fortsætte indendørs, hvilket skete i den lille gymnastiksal på Karup skole.

Jeg blev nomineret, og fik, ”Årets Åge Elton initiativpokal” for vores initiativer. Hertil kom der også 5.000 kr til at bruge på det nye initiativ.

Så var vi igen nødsaget til at lukke vores aktiviteter ned grundet corona. Nedlukningen skete lige før juleafslutningen, som måtte aflyses. I stedet kørte vi ud med godteposer til de unge.

Vi kunne dog genstarte i foråret 2021 med alle børnehold. Ny træner til 6-9 år holdet er nu William Bitsch. Stor succes, så Magnus måtte hjælpe. Så vi er nu oppe på 40 børn.

Vi har dog haft store problemer med manglende trænere, ikke mulig at finde nogen. Ingen træner, intet hold. Vi fik skabt en kontakt med KKIK’s formand. Vi har nu indgået et samarbejde. KKIK trækker sig løbende fra samarbejdet med AIF når holdene bliver ældre, så om 7-8 år vil det samarbejde være helt slut. Vi har nu 4 hold med et trænerteam af Henrik Aagaard, Mie, Jesper Keldgaard og William Bitsch. Der nedsættes et og samarbejdsudvalg, bestående af 2 fra KKIK og 2 fra KK07.

Seniorfodbold havde en svær sæson i efteråret 2020, med Kent som træner. Sluttede midt i tabellen. Vi ønskede stabilitet, så vi ville forlænge med Kent, men han valgte at gå andre veje. Aftale med ny træner, Morgan Volis, flot cv, og tidligere klubber roste ham. Men men men. Grundet flere afbud, blev vi nødsaget til at finde en anden. Hørte på vandrørene at Polle ville tilbage, kontakt til Polle og Klaus Nørskov, som blev et nyt trænerteam. Det går rigtig godt, Klaus har lavet nye tiltag. Hit med live-stream af kampe og Med Uglen på bænken. Stor spillertilgang, mange nye spillere. 15-20 spillere til træning hver gang. Ny gnist og gejst. Oprykning til serie 4 som nr 1 i puljen.

Tilmeldt ekstra hold, et 7/11 hold, holdleder Lasse Højgaard og Stefan Fischer.

Masters havde et stort frafald af spillere, så vi har pt ikke et hold. Men vil naturligvis prøve igen, hvis flere spillere ønsker det.

Vi mangler frivillige i klubben til bla. kioskudvalg, stadionudvalg samt sponsorudvalg. Jeg vil derfor gerne opfordre til at alle der kan have interesse, eller kender nogen, til at kontakte bestyrelsen.

Det går rigtigt godt i klubben lige nu, men vi kan ikke falde i søvn, uden vi skal forsætte med at have arbejdshandskerne på. Så vi fortsætter den positive udvikling og bliver endnu flere og bedre!

Spørgsmål fra Morten V: Kommer KKIK at skrinlægge alle planer på at have seniorhold?
Winnie svarer at det er pkt 1 i aftalen, samt at KKIK arbejder sig ud af aftalen med AIF. Målet med samarbejdet er skabe en langsigtet og bæredygtig fodbold i Karup og Kølvrå for fremtiden.
Charlotte afsluttede punktet med at takke bestyrelsen og især Winnie for det store arbejde man har lagt ned op til nu med samarbejdsaftalen.

3.
Regnskabsaflæggelse
Ved Stefan L.
Årsresultat for 2020/21 gav et negativt resultat på 38 tusind kr. Dette primært beroende på manglende indtægter fra diverse aflyste festivaler m.m. samt udeblevne sponsorindtægter.
Engangsudgift for en ny havetraktor belaster negativt.
Noteres at regnskabet indeholder en post ”spillerboks”, den skulle have være betalt af KK07’s Venner. KK07 har lagt ud, men har ikke nået at få refunderet før årets bogslut.
Regnskabet blev godkendt.

4.
Kontingentsatser
Bestyrelsen indstillede til uændret kontingent for det kommende år.

5.
Budget
Ved Stefan L.
Budgettet forventer et positivt resultat på 90 tusind. Dette kræver dog at festivaler og andre aktiviteter kommer i gang igen, samt at sponsorudvalget kommer i arbejdstøjet.
Informeredes at ved lukningen af regnskabsåret stod der 107 tusind på kontoen.
Budgettet blev godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke kommet nogle forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Winnie Nielsen – villig til genvalg
Cecilie Gadegaard Reichenbach – villig til genvalg
William Bitsch – villig til genvalg
Steen Andersen – ønskede ikke genvalg
Michael Andersen havde udtrådt i utide og var erstattet af suppleanten Kim Jensen – Kim ønsker dog ikke at fortsætte

Bestyrelsen foreslog Trine Reichenbach for 1 år som erstatter for sidste år for Michael A/Kim J.

Claus Christiansen forslog Morten Vindberg, med baggrund i hans mange tanker og kompetencer omkring det videre samarbejde med KKIK.

(Henrik Aagaard og Stefan Lohmann var ikke på valg i år).

Valg:
Winnie N., Cecilie G. R., William B., samt Morten V., blev valgt for to år.
Trine R. blev valgt for et år.

8. Valg af suppleant
Stefan Fischer blev foreslået og valgt for et år.

9. Valg af bilagskontrollant
Søren Mogensen var villig til genvalg og blev valgt for et år.

10. Eventuelt
Charlotte W. spurgte mødet hvad ”drømmen” er med det positive forventede resultat samt noget af det indestående, som gerne skal ”arbejde” for en fremtidig udvikling.
Stefan F. foreslog at kunne få skabt nye hold, samt at få forbedret omklædningsfaciliteterne.
William B. noterede muligheder for at i vinter udnytte ubenyttede træningsmuligheder i Jethallen fredag aften. Samt at KK07 har 15-års jubilæum i 2022, hvilket kræver en ordentlig fest! ????

Hans P. noterer at KK07 skal være ops på i samarbejdet med KKIK sikre at der må sikres kvalitet, f.eks. nok materiale og spillertøj, for undgå små skænderier. Vigtigt at finde en fælles identitet.

Claus C minder at det er vigtigt at have ”Ja-hatten” på i samarbejdet med KKIK og at vi skal glæde os over at der endelig ser ud til at der kommer et konstruktivt samarbejde.

Charlotte W. ønsker at der bliver klare principper omkring hvor træning skal foregå. Undgå hver anden her og hver anden der. Som forælder kan det være svært at holde styr på.

Otto Barber påpeger at de endelige detaljer i samarbejdet med KKIK vil være samarbejdsudvalgets sag finde ud af. Generalforsamlingen kan kun give inputs.

11. Afslutning
Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede derefter mødet.

Bestyrelsen konstituerede sig efter mødet som følger:
Formand Winnie Nielsen
Næstformand Cecilie Reichenbach
Kasserer Stefan Lohmann
Sekretær Trine Reichenbach
Medlem Henrik Aagaard
Medlem William Bitsch
Medlem Morten Vindberg
Suppleant Stefan Fischer